607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515), která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106).

1. Název

Obec Kolová

 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce;

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu;

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající;

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Karlovarského kraje.

 

 

3. Organizační struktura

Obecní úřad Kolová:
Mgr. Jakub Jiskra – starosta
Ing. Kateřina Pašková – místostarostka
Ivana Pekárková – účetní, úřednice

4. Kontaktní spojení

obec@kolova-haje.cz

 

Obec Kolová

Kolová 16

360 01 Kolová

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Kolová

Kolová 16
360 01 Kolová

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Kolová

Kolová 16
360 01 Kolová

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:

  • 13:00 – 17:00 

Středa:

  • 13:00 – 17:00 

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad Kolová: 607 670 665 

Starosta obce Mgr. Jakub Jiskra: 777 207 200 

Místostarostka Ing. Kateřina Pašková: 739 691 807

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.kolova-haje.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Kolová

Kolová 16
360 01 Kolová

4.7 Elektronická adresa podatelny
Adresa e-podatelny: obec@kolova-haje.cz

4.8 Datová schránka

xr5bx5e

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3224341, kód banky: 0100

6. IČO

00254673

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Kolová není plátcem DPH.

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

 

 

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějích předpisů,
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. O vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky,
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změněněkterých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem),
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy),
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky obce viz https://kolova-haje.cz/?page_id=337

12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování služeb

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

 • V současné době obec Kolová neposkytuje žádné licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

 • V současné době obec Kolová neposkytuje žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com