607 670 665 obec@kolova-haje.cz
Odpady

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás informovali o změně právní úpravy zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem, kterou s účinností od 1. ledna 2021 upravuje zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Zákon mimo jiné nově upravuje povinnosti původce odpadu hlediska poplatků. Na základě tohoto zákona vydala Obec Kolová novou Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 s účinností od 1. 1. 2022.

Změna přináší nový způsob placení za komunální odpad, a to místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Nemovitou věcí se rozumí byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci na území obce.

Nově je plátcem poplatku za nakládání s komunálním odpadem z nemovité věci vlastník nemovitosti. V případě pronájmu nemovitosti, je plátce povinen vybrat poplatek od poplatníka, kterým je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (dle § 80 občanského zákoníku má fyzická osoba bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam trvale). V případě, že v dané nemovitosti nemá bydliště žádná fyzická osoba, je poplatníkem vlastník této nemovité věci. Je zde nutné připomenout, že nově také nastala povinnost platit poplatek za odkládání směsného komunálního odpadu majitelům staveb, které jsou určené k rekreaci. Tedy i vlastník nemovitosti pro rekreaci má ohlašovací povinnost.

Změna pro plátce znamená splnit svou ohlašovací povinnost a registrovat se na Obecním úřadu Kolová (správce poplatku). Ohlašovací povinnost lze splnit i na základě plné moci. V průběhu měsíce prosince bude všem obyvatelům Kolové a Hájů u Karlových Var doručen dopis s potřebnými informacemi a přiloženým registračním formulářem Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, který je třeba vyplnit, podepsat a zaslat na Obecní úřad Kolová poštou nebo přinést osobně. Vyplněný a podepsaný formulář lze také naskenovat a zaslat na e-mail: ucetni@kolova-haje.cz do 31. ledna 2022.

Výše nového místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se stále odvíjí od množství vyprodukovaného odpadu. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby se měsíčně platí
částka 0,57 Kč. V případě, že v nemovitosti nemá bydliště žádná fyzická osoba, odvede poplatník poplatek v minimální výši, která je stanovena na 50 litrů / 28,50 Kč měsíčně. V případě, že pro nemovitost není objednána odpadová nádoba, odvádí se minimální poplatek za každou osobu, která má v nemovitosti bydliště.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se platí správci poplatku (OÚ Kolová) ve dvou částkách, a to

  • za dílčí období od 1. ledna do 30. června – splatný do 31. července příslušného kalendářního roku,
  • za dílčí období od 1. července do 31. prosince – splatný do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet Obce Kolová č. ú. 3224341/0100.
Případné změny ve velikosti nádoby či četnosti svozu lze provést pouze 2x ročně s nahlášením do 15. 6.
(pro druhé pololetí) a do 15. 12. (pro první pololetí) s účinností od 1. dne následujícího kalendářního pololetí.

Pokud plátce nesplní ohlašovací povinnost, nebo nezaplatí včas a správně poplatek, správce poplatku mu poplatek vyměří a nezaplacené poplatky může zvýšit až na trojnásobek.

Vyhláška č. 1/2021 je zveřejněna na webu obce Kolová /www.kolova-haje.cz/.

Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce

Roční poplatek
Splatnost pro I. pololetí – do 31. 7. v daném roce
Splatnost pro II. pololetí – do 31. 1. v následujícím kalendářním roce

Objem sběrných
nádob
Cena
za litr
Četnost svozů
1x týdně
(4 x měsíčně)
Četnost svozů
1x za 14 dní
(2 x měsíčně)
Kombinace
6 měs./ 1 x za 14 dní
6 měs./ 1 x za týden 
80 litrů 0,57 Kč 2372 Kč
pololetně 1186 Kč
1186 Kč
pololetně 593 Kč
1734 Kč
pololetně 867 Kč
120 litrů 0,57 Kč 3558 Kč
I. pololetí 1779 Kč
1780 Kč
I. pololetí 890 Kč
2600 Kč
pololetně 1300 Kč
240 litrů 0,57 Kč 7114 Kč
pololetně 3557 Kč
3558 Kč
I. pololetí 1779 Kč
5200 Kč
I. pololetí 2600 Kč

Přílohy:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com