607 670 665 obec@kolova-haje.cz

V současné době zřejmě panuje všeobecná shoda, že Kolová potřebuje nějaké předškolní zařízení. Podle demografické studie lze očekávat, že v naší obci bude v roce 2030 žít až 100 dětí ve věku 0-6 let. Základní školu v Kolové aktuálně navštěvuje 84 dětí – jejich rodiče by pravděpodobně byli vítali možnost umístit děti do předškolního zařízení přímo v obci.

Zřízením a výstavbou předškolního zařízení se zabýváme již několik let. Zvažovali jsme nejrůznější možnosti, kde by mohlo být takové zařízení umístěno – v prostorách školy, obecního úřadu, v jiných existujících prostorách. Většina alternativ se však ukázala jako nemožná nebo nevhodná s ohledem na budoucnost. Zvítězil tedy záměr vybudování nové budovy pro tyto účely. Obec zakoupila pozemek v lokalitě U kapličky (nedaleko základní školy) a nechali jsme zpracovat studii a následně projekt, na který je v současné době vydáno stavební povolení.

Protože se jedná o finančně velmi nákladný projekt (necelých 30 milionů Kč), pokoušíme se již delší dobu o získání podpory z veřejných zdrojů ve výši alespoň 2/3 investice. Nejvýhodnější a momentálně nejdosažitelnější se zdá probíhající výzva na výstavbu dětských skupin. Dětské skupiny jsou velmi podobné mateřským školkám, byť mají jiný způsob financování. Pro rodiče dětí by ale podmínky měly být velmi podobné, pro zřizovatele v konečném důsledku také.

V případě, že by se nám nepodařilo dotaci na vybudování dětské skupiny získat, projekt bychom v tomto rozsahu nerealizovali a hledali bychom alternativní, byť zřejmě jen dočasná řešení (například vybudování „kontejnerové“ budovy ve stejné lokalitě).

Protože se jedná o poměrně velkou investici (určitě největší v naší obci za poslední dobu), vzniká samozřejmě mnoho otázek našich občanů. Nejčastější z nich bychom nyní chtěli zodpovědět.

Bude dětská skupina naplněna dětmi?

Jak je uvedeno výše, v roce 2030 má žít na Kolové až 100 dětí předškolního věku. V současné době se jedná o 57 dětí, přičemž 29 z nich je ve věku „školkovém“ (3-6 let). Již nyní bychom pravděpodobně kapacitu skupiny (24 dětí) využili, ve výhledu 10 let se pak pravděpodobnost bude jen zvyšovat.

Bude obec schopna výstavbu zafinancovat? Nezadluží se na dlouhé roky dopředu?

Výstavba v uvedeném rozsahu bude probíhat pouze v případě úspěšného získání dotace. Časově bude probíhat po skončení a vypořádání probíhajícího projektu vestavby ZŠ Kolová, přičemž podle našich kalkulací by měla obec v té době mít asi 10 milionů Kč vlastních prostředků (již po uhrazení všech výdajů spojených s projektem vestavby ZŠ).

Dotace byla podána na částku 20 milionů Kč, přičemž celkové náklady výstavby by měly být necelých 30 milionů. Obec má dojednán úvěrový rámec s bankou na předfinancování projektu, po vypořádání dotace by měla být schopna celou zbývající částku uhradit z vlastních prostředků, případně z úvěru v řádu malých jednotek milionů Kč. V současné době obec nemá žádný jiný úvěr, v posledních 10 letech měla úvěr v průměrné výši 3 miliony Kč. Realizací projektu by tedy nemělo dojít k zadlužení většímu než je průměr za poslední dlouhou dobu.

Bude obec schopna dětskou skupinu provozovat?

Budova je projektována tak, aby měla úplně minimální energetické nároky, případně díky instalovaným fotovoltaickým panelům byla dokonce energeticky přebytková.

Pokud bude kapacita naplněna (což předpokládáme, viz výše), bude díky prostředkům z Ministerstva práce a sociálních věcí a příspěvkům rodičů (srovnatelným s běžným školkovným) provoz dětské skupiny pro obec „nulový“ – nebude vytvářet ani dodatečné náklady ani výnosy.

Není projekt zbytečně megalomanský? Vyplatí se?

Jak již bylo řečeno, projekt bude realizován v plánovaném rozsahu pouze v případě obdržení dotace. Spolufinancování obce tak bude cca 9-10 milionů Kč. Všechny nebo alespoň většinu těchto prostředků by obec měla být schopna v době dokončení projektu financovat z vlastních zdrojů.

Pro zhodnocení toho, zda projekt není „megalomanský“, můžeme použít příklad, jakým byla zrealizována a financována výstavba současné budovy školy našimi předky v 19. století. Investiční náklad byl asi 20 tisíc Zlatých, přičemž polovinu se podařilo získat z různých prostředků (řekněme srovnatelných s dnešními dotacemi). Zbylých 10 tisíc uhradila obec z vypůjčených prostředků a postupně je splácela. Roční rozpočet obce tehdy byl asi 600 Zlatých. Investice tedy byla ve výši 33-ti násobku ročního rozpočtu obce – v současných cenách a při současném rozpočtu obce by představovala investici 400 milionů Kč! Přesto bylo vybudování vzdělávacího zařízení pro naše předky tak zásadní, že „do toho šli“ a podstoupili určitě nemalá rizika, s nimiž jsou rizika spojená s vybudováním naší dětské skupiny zcela zanedbatelná.

Doba udržitelnosti projektu spolufinancovaného z dotace je 10 let. Po tuto dobu bude obec v budově muset provozovat dětskou skupinu. Pak bude možné budovu transformovat na mateřskou školu nebo využít pro cokoli jiného (např. budovu s veřejnými službami), případně ji pronajmout nebo prodat. Je velmi pravděpodobné, že její hodnota v té době bude výrazně vyšší než oněch 30 milionů Kč.

 

Problematika zřízení dětské skupiny na Kolové je poměrně komplexní, jsme připraveni veřejně diskutovat veškerá PRO i PROTI ještě před rozhodnutím o přijetí případné dotace.

 

Ing. Kateřina Pašková,
místostarostka obce

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com