607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Informace k poplatkům za komunální odpad 

Plátcem poplatku za nakládání s komunálním odpadem z nemovité věci je vlastník nemovitosti. V případě pronájmu nemovitosti, je plátce povinen vybrat poplatek od poplatníka, kterým je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (dle § 80 občanského zákoníku má fyzická osoba bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam trvale). V případě, že v dané nemovitosti nemá bydliště žádná fyzická osoba, je poplatníkem vlastník této nemovité věci. Je zde nutné připomenout, že nově také nastala povinnost platit poplatek za odkládání směsného komunálního odpadu majitelům staveb, které jsou určené k rekreaci. Tedy i vlastník nemovitosti pro rekreaci má ohlašovací povinnost.

Plátce poplatku má ohlašovací povinnost. Níže přiložený registračním formulářem Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, který je třeba vyplnit, podepsat a zaslat na Obecní úřad Kolová poštou nebo přinést osobně. Vyplněný a podepsaný formulář lze také naskenovat a zaslat na e-mail: ucetni@kolova-haje.cz.

Výše místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se stále odvíjí od množství vyprodukovaného odpadu. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby se měsíčně platí
částka 0,57 Kč. V případě, že v nemovitosti nemá bydliště žádná fyzická osoba, odvede poplatník poplatek v minimální výši, která je stanovena na 50 litrů / 28,50 Kč měsíčně. V případě, že pro nemovitost není objednána odpadová nádoba, odvádí se minimální poplatek za každou osobu, která má v nemovitosti bydliště.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se platí správci poplatku (OÚ Kolová) ve dvou částkách, a to

  • za dílčí období od 1. ledna do 30. června – splatný do 31. července příslušného kalendářního roku,
  • za dílčí období od 1. července do 31. prosince – splatný do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet Obce Kolová č. ú. 3224341/0100, variabilní symbol = číslo popisné

Případné změny ve velikosti nádoby či četnosti svozu lze provést pouze 2x ročně s nahlášením do 15. 6.
(pro druhé pololetí) a do 15. 12. (pro první pololetí) s účinností od 1. dne následujícího kalendářního pololetí.

Pokud plátce nesplní ohlašovací povinnost, nebo nezaplatí včas a správně poplatek, správce poplatku mu poplatek vyměří a nezaplacené poplatky může zvýšit až na trojnásobek.

Roční poplatek za komunální odpad 2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com