607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Vážení,

zastupitelstvo obce Kolová schválilo na svém zasedání 11.12. 2023 Výzvu pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Kolová na rok 2024. Výzvy platí pro kluby a spolky a občany,  jejichž aktivity či jiné  působení se vztahuje na území obce Kolová.

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Kolová mohou zájemci podat v písemné podobě a na předepsaném formuláři od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024 na adresu Obec Kolová, Kolová 16, 362 14 osobně nebo do datové schránky obce Kolová: xr5bx5e.

Formulář žádosti lze získat na obecním úřadě nebo na internetových stránkách www.kolova-haje.cz.

Na poskytování dotací je v rozpočtu obce na rok 2024 vyčleněno cca 550.000,- Kč.

Specifikace povinných náležitostí žádosti:

  • identifikace žadatele (název spolku, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce, bankovní spojení apod.),
  • charakteristika akce či činnosti, na kterou je dotace požadována,
  • předpokládaný návrh rozpočtu na akci či činnost,
  • výše požadovaného příspěvku, výše spolufinancování z vlastních zdrojů,
  • kopie výpisu (internetový výpis) z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu, stanovy nebo jiné osvědčení o existenci subjektu/oprávnění k provozování určité činnosti,
  • čestné prohlášení – prokázání podmínky bezdlužnosti,
  • podpis statutárního zástupce.

Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z dotačního řízení.

Výzva pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Kolová na rok 2024

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KOLOVÁ

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Kolová na rok 2024

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com